Lốt

Tác giả:

Chuột kích đêm già thu thảng thốt
Mạng tim tin thư lốt trắng tình

Thảo luận cho bài: "Lốt"