Lú lẫn

Tác giả:

Tuổi lú lẫn ngược nhầm ga trẻ dại
Hay u ơ
quên mất lối về già
Tha thẩn chữ ngã ba

Thảo luận cho bài: "Lú lẫn"