Lữ tấn khốc nội 旅殯哭內 • Khóc vợ chôn nơi đất khách

Tác giả:

Tương kỳ giai lão lão vô duyên,
Nhất biệt du niên tiện bách niên.
Chiêu nhĩ hồn hề lai thử tá,
Viết dư đỗng hĩ vị thuỳ liên.
Bội dung nhi hạ phong tư biến,
Tần Hán chi gian lễ tắc nhiên.
Văn phó bất thăng suy bệnh cửu,
Lữ phần tinh thảo dĩ thiên thiên.

Bản dịch của Lê Phụng

Hẹn đầu bạc lão vô duyên
Một năm xa cách lỗi nguyền trăm năm
Gọi hồn hồn có về chăng
Vì ai đau xót khóc than não nùng
Tư phong đổi từ Bội Dung
Giữa Tần Hán lễ vẫn chừng ấy thôi
Bệnh già tin đến ngậm ngùi
Tá tà ngọn cỏ quê người mồ chôn

Thảo luận cho bài: "Lữ tấn khốc nội 旅殯哭內 • Khóc vợ chôn nơi đất khách"