Tác giả:

Lũ phi mã tình cường con nước tấy
Đò vớt người sào lỡ đẩy tim trôi.

Thảo luận cho bài: "Lũ"