Lừa

Tác giả:

Không có con lừa, Đông Kisốt không thành kỵ sĩ
Chả lẽ vác thanh gươm cứu đời mà lết bộ quanh năm?
Ôi, làm gì có hiệp sĩ, có nhà thơ thuần túy
Phải cỡi lừa! Phải được chở bằng trăm điều thế tục lăng nhăng
1987
(Rút trong tập nháp Cầm tay, tập 3)

Nguồn: Chế Lan Viên toàn tập, Nxb Văn học, 2002 (Vũ Thị Thường sưu tầm, biên soạn)

Thảo luận cho bài: "Lừa"