Lửa cháy băng tan

Tác giả:

sức Máy hàng trăm triệu tấn băng;
tư duy chết cứng, bẹp Thăng bằng.
thơ đâu?… Hãy thắp vào Cây sậy
ánh lửa mười phương Nhật nguyệt đăng!
saigon 1960

Nguồn: Bút nở hoa đàm, NXB Vạn Hạnh, 1967

Thảo luận cho bài: "Lửa cháy băng tan"