Lục Bát Tháng Tư

Tác giả:

Cây ngùi, bóng sẻ đôi hiên
Chiều vơ ngõ lụi, tay phiền giấc trưa

Lòng đi bước sẻ đôi mùa
Tóc thơ dại đã xanh vừa khói sương

Một xa mắt sẻ đôi tường
Hồn lưu lạc muốn về nương náu người

Thảo luận cho bài: "Lục Bát Tháng Tư"