Lưới trời lồng lộng

Tác giả:

Nghe tin Quốc-Giáo bị gia-hình
Ấn-Độ-dương kêu biển Thái-Bình
Vạn ngả nước dâng về hỏi tội
Năm mười miệng cũng hết thanh minh.
(15-10-63)

Thảo luận cho bài: "Lưới trời lồng lộng"