Lương mới

Tác giả:

Nghe nói miền Nam lâm nạn đói
Quê nhà cha mẹ sống ra sao
Ngoài này con được ăn lương mới
Biết gửi làm sao ngân phiếu vào
Nguồn: Chế Lan Viên toàn tập, Nxb Văn học, 2002 (do Vũ Thị Thường sưu tập và biên soạn)

Thảo luận cho bài: "Lương mới"