Lượng vàng

Tác giả:

Phải cẩm châu duyên
Ngồi xe cảm hứng
Chơi vườn ý riêng?
Nhu mì cho nên

Áo xiêm đa sầu…
Thơ lòng thương nhau;
Hoa thơm áy náy
Bến Hương-giang đầu.

Thêu thùa trong mơ
Thêu tâm hồn vờ…
Lượng vàng ai bán
Nửa đài cô tô.
Nguồn: “Một di cảo của Hàn Mạc Tử,” báo Tràng An, 1940

Thảo luận cho bài: "Lượng vàng"