Lưu biệt thời tại An Quảng, An Hưng ngụ thứ

Tác giả:

Người về người ở khéo buồn sao,
Tức tối mình thay biết lẽ nào.
Tơ tóc lời kia còn nữa hết,
Đá vàng lòng nọ xiết là bao.
Nổi cơn riêng giận ngày giời ngắn,
Mỏi mắt chờ xem bóng nguyệt cao.
Sớm biết lẽ giời lý có hợp,
Thì mười năm trước bận chi nao.


留別時在安廣安興寓次 – Ghi lại sau khi chia tay tại An Quảng, An Hưng.

Thảo luận cho bài: "Lưu biệt thời tại An Quảng, An Hưng ngụ thứ"