Lưu tình

Tác giả:

Dưới bóng giăng tròn, tán lá xanh
Nhớ chăng? chăng nhớ? hỡi chăng mình?
Trăm năm ghi nguyện cùng non nước
Nước biếc non xanh một chữ tình
Hai câu đầu trong Tản Đà vận văn – toàn tập (NXB Hương Sơn, Hà Nội, 1945) in là:

Dưới bóng trăng tròn tán lá xanh
Nhớ chăng? Chăng hỡi? Hỡi cô mình?

Nguồn:
1. Tản Đà, Khối tình con – Quyển thứ hai, Tản Đà thư cục in lần thứ hai, 1918
2. Tản Đà vận văn – toàn tập, NXB Hương Sơn, Hà Nội, 1945

Thảo luận cho bài: "Lưu tình"