Lý Thiên Thai

Tác giả:

Lý Thiên Thai

( Dân Ca )


Dân ca miền Trung (Quảng Nam)


1. Xem lên hòn núi, hòn núi ta ni nọ thiên thai
Thấy (y) đôi, thấy (y) đôi con chiền chiền chiện
Thấy (y) đôi, thấy (y) đôi con chiền chiền chiện
Ta ni nọ (y) ăn xoài a y a, ăn xoài chín cây

2. Ai đem con sáo, con sáo ta ni nọ sang sông
Để (y) cho, để (y) cho con (a) con sáo
Để (y) cho, để (y) cho con (a) con sáo
Ta ni nọ (y) sổ lồng a y a, sổ lồng bay xa

3. Xăm xăm đồng cỏ, đồng cỏ ta ni nọ đi ra
Áo (y) đen mà áo đen thêu rồng rồng bạc
Áo (y) đen mà áo đen thêu rồng rồng bạc
Ta ni nọ (y) xinh đà a y a, xinh đà quá xinh

————————————————–

Song of the Fairy Mountain
Central folk song (Quảng Nam Province)

1. On the fairy mountain,
a pair of skylarks was eating ripe and juicy mangoes
2. Across the river,
the black bird was flying away f-rom its gilded cage
3. In the pasture,
you were wearing an oh-so-beautiful black dress embroided with a glittering silver dragon

 

Thảo luận cho bài: "Lý Thiên Thai"