Lý vô tình

Tác giả:

Hộ ấm chia đôi đôi chia tài sản
Tình chầu rìa
tim toà án chẳng chia.

Thảo luận cho bài: "Lý vô tình"