MẠC ĐĨNH CHI-Ngọc Tĩnh Liên Phú

Tác giả:

Ẩn kỹ cao trai; hạ nhật chính ngọ.
Lâm ích thủy chi thanh trì; vịnh phù dung chi Nhạc phủ.

Hốt hữu nhân yên:

Dã ký phục; hoàng ký quan.
Quýnh xuất thần chi tiên cốt; lầm tịch cốc chi cù nhan.
Vấn chi hà lai; viết: toàn Hoa san
Nãi thụ chi kỷ; nãi sử chi tạo
Phá Đông – lăng chi qua; tiến Dao trì chi quả.
Tái ngôn chi lang; tái tiếu chi thả.
Ký nhi mục khách viết : tử phi ái liên chi quân tử dã?
Ngã hữu dị chủng, tàng chi tụ gian;
Phi đào lý chi thô tục; phí mai trúc chi cô hàn.
Phi tăng phòng chi câu kỹ; phi Lạc thổ chi mẫu đan.
Phi Đào lệnh đông ly chi cúc; phi Linh Quân cửu uyển chi lan.
Nãi Thái họa phong đầu Ngọc tỉnh chi liên.

Khách viết:

Dị tai! Khởi sở vị ngẫu như thuyền hề hoa thập trượng; lãnh tỉ sương hề cam tỉ mật giả dã?
Tích văn ký danh; kim đắc kỳ thực.
Đạo sĩ hàn hiên; nãi tụ trung xuất.
Khách nhất kiến chi, tâm trung uất uất
Nãi phất thập dạng chi tiên, tỉ ngũ sắc chi bút

Dĩ vi ca viết :

Giá thủy tinh hề vi cung; tạc lưu li hề vi hộ.
Toái pha lê hề vi nên; sái minh châu hề vi lộ.
Hương phức úc hề tằng tiêu; đế văn phong hề nhữ mộ.
Quế tử lãnh hề vô hương; Tố Nga phân hề nhữ đố.
Thái dao thảo hề Phương châu: vọng mỹ nhân hề Tương phố.
Kiển hà vì hề trung lưu; hạp tương phản hề cố vũ.
Khởi bộ lạc hề vô dung, thán thuyền quyên hề đa ngộ.
Cẩu dư bính chi bất a; quả hà thường hồ phong vũ .
Khủng phương hồng hề dao lạc; mỹ nhân lai hề tuế mộ.

Đạo sĩ văn nhi thán viết:

ử hà vi ai thả oán dã?
Độc bất kiến Phượng hoàng tr`i thượng chi tử vì, Bạch ngọc đường tiền chi hồng dược?
Quýnh địa vị chi thanh cao; ái thanh danh chi chiêu chước.
Bỉ giai kiến quý ư thánh minh chi triều ; tử độc hà chi hồ tao khách nhân chi quốc?
Ư thị hữu cảm tư thông, khởi kính khởi mộ.
Nga Thành Trai đình thượng chi thi; canh Xương Lê phong đầu chi cú.
Khiếu xương hạp dĩ phi tâm, kính hiến Ngọc tỉnh liên chi phú.

Dịch nghĩa:
PHÚ HOA SEN GIẾNG NGỌC

Khách có kẻ :
Nhà cao tựa ghế; trưa hạ. nắng nồng.
Ao trong ngắm làn nước biếc; Nhạc phủ vịnh khúc phù dung

Chợt có người :

Mặc áo quê; đội mũ vàng .
Tiên phong đạo cốt; khác xa trần gian.
Hỏi: “ở đâu lại ” – Rằng “Từ Hoa san”
Bèn bắc ghế; bèn mời ngồi.
Dưa Đông lăng đem cắt; quả Dao trì đem mời
Bèn sang sảng nói, bèn ha hả cười.
Đoạn rồi, trông khách mà rằng :
“Anh cũng là người quân tử ưa hoa sen đó chăng?”
Ta có giống lạ trong ống áo này.
Chẳng phải như đào trần lý tục; chẳng phải như trúc cỗi mai gầy.
Câu kỷ phòng tăng khó sánh; mẫu đơn đất Lạc nào tầy.
Giậu Đào lệnh cúc sao ví được; vườn Linh QUân lan khó sánh thay !
Ấylà giống sen giếng ngọc ở đầu núi Thái họa đây ”

Khách rằng:

“Lạ thay! Có phải người xưa từng bảo: “Ngó như thuyền mà hoa mười trượng, lạnh như sương mà ngọt như mật ” đó ư?
Trước vẫn nghe tiếng, nay mới thấy thật.
Đạo sĩ lòng vui hớn hở, lấy trong ống áo trưng bày.
Khách vừa trông thấy; lòng ngậm ngùi thay.
Giấy mười thức xếp sẵn; bút năm să’c thấm ngay.

Làm bài ca rằng :

Thủy tinh gác để làm cung
Cửa ngoài lóng lánh bao vòng lưu ly
Bùn thời tán bột pha lê,
Hạt trai làm móc dầm dề tưới cây,
Mùi hương thơm ngát tầng mây,
Ngọc hoàng nghe cũng rủ đầy tình thương.
Lạnh lùng hạt quế không hương,
Tố nga lại nổi ghen tuông tơi bời.
Bãi sông hái cỏ dạo chơi,
Bến Tương luống những trông vời Tương phi,
Giữa dòng lơ lửng làm chi,
Nhà xưa sao chẳng về đi cho rồi.
Há rằng trống rỗng bất tài
Thuyền quyên lắm kẻ lỡ thời thương thay.
Nếu ta giữ mực thẳng ngay.
Mưa sa gió táp xem nay cũng thường
Sợ khi lạt thắm phai hương.
Mỹ nhân đến lúc muộn màng hết xuân “.

Đạo sĩ nghe mà than rằng :

“Sao anh lại ai oán như thế?
Anh không thấy: hoa tử vi trên ao Phượng hoàng,
Hoa hồng dược trước thềm Ngọc đường đó sao?
Địa vị cao cả; danh tiếng vẻ vang.
Triều minh thánh chúng ta đều được quý: cõi tao nhân anh đi mãi sao đảng ”

Khách bấy giờ:

Nghe lọt mấy lời; đem lòng kính một.
Ngâm thơ đình thượng của Thành Trai ;
Họa câu phong đầu của Hàn Dũ
Gõ cửa thiên môn, giãi tấc lòng ,
Kính dâng bài “Ngọc tỉnh liên phú “.

Thảo luận cho bài: "MẠC ĐĨNH CHI-Ngọc Tĩnh Liên Phú"