Mặc Niệm

Tác giả:

Xin một lúc mặc niệm

Xin một lúc mặc niệm
Cho triệu người đã chết !
chết trong lòng cuộc chiến !

Xin một phút bồi hồi
Xin một phút bồi hồi
cho những người tinh khôn !
cho những đứa dại khờ !

Xin cúi đầu thật thấp
Xin âm thầm được khóc
những oan hồn bè bạn !
những oan hồn kẻ thù !

Cùng đi thăm mộ tối
từng làn hương mờ khói
Xin cho phủ cờ rồi
nguyện khấn chung một lời !

Là người Việt Nam là xin tha thứ
Tha thứ cho nhau !
Tha thứ cho đời !
Tủi hờn cùng chung
cùng chung kiêu hãnh
chung kiếp gian nan
chung kiếp u buồn

Cùng một mẹ cha
chung lời chung tiếng
chung nòi chung giống
Xâu xé tan hoang
hai mươi mấy năm ròng
Xin thổi kèn lên
tiếng kèn u uất !
tiếng kèn u uất !

Xin đốt nén nhang
đốt nến hai hàng
Việt Nam hãy khóc
Khóc cho thật nhiều..thật nhiều ! 

 Phạm Duy
 Phạm Duy

 

Thảo luận cho bài: "Mặc Niệm"