Mai

Tác giả:

Nhất Chi Mai tự thiêu
Cho rừng mai tồn tại
Lửa đốt mình chị cháy
Nở cành hoa muôn đời.

Thảo luận cho bài: "Mai"