Mallarmé

Tác giả:

Tình bầy đàn
lời ôi
hoa chợ vãn
Ú còi boong cạn chữ bồng khơi.

Thảo luận cho bài: "Mallarmé"