Mạn ngâm 漫吟 • Nhàn ngâm

Tác giả:

Thượng tố hồng hoang hỗn độn sơ,
Hồng hoang chi hậu thị thuỳ dư.
Long ô thế vận đương hà cực,
Hậu bạc nhân tình tiệm bất như.
Khai tịch dĩ lai thiên hoặc lão,
Hoành duyên chi ngoại địa ưng trừ.
Nhược tri cổ hậu vô cùng sự,
Hợp bổ doanh hoàn bất tận thư.

Bản dịch của Lê Phụng

Trước hồng hoang hỗn độn xưa
Sau hồng hoang đến bây giờ những ai
Thịnh suy suy thịnh vơi đầy
Lòng người bạc bẽo bấy chầy khác xa
Từ khai tịch trời nay già
Đất ngoài tám cõi hết đà từ lâu
Bằng hay được việc ngàn sau
Gom làm bộ sách hoàn cầu đọc chung

Thảo luận cho bài: "Mạn ngâm 漫吟 • Nhàn ngâm"