Mang biển về quê

Tác giả:

Lấp lóe lửa chài – sao hiện ra
Mây bay lóng lánh – cánh buồm xa
Em mang sắc biển về quê đó
Sắc biển xanh trên những mái nhà
1969

Nguồn: Trần Đăng Khoa, Góc sân và khoảng trời, Nxb Văn hóa dân tộc, 1999

Thảo luận cho bài: "Mang biển về quê"