Mắng học trò dốt II

Tác giả:

Dắt díu nhau lên đến cửa chiền,

Cũng đòi học nói nói không nên.
Ai về nhắn bảo phường lòi tói,
Muốn sống đem vôi quét trả đền!

Thảo luận cho bài: "Mắng học trò dốt II"