Mất

Tác giả:

Ôi thôi rồi…
Người đã ra đi
Mười mấy năm qua
Không một lần thấy mặt
Một chút sống trong lòng
Bỗng nhiên bay mất
Con trai trưởng hy sinh vì tổ quốc
Con trai thứ lánh nạn ra ngoại quốc
Con trai út lo phần chôn cất
Phút cuối đời người
Làm sao được một lần thấy mặt
Khóc tiễn đưa người từ nửa vòng trái đất
Ðiện tín buồn nói lên sự thật
Cộng sản còn cái gì ta cũng mất
Sầu theo hận dâng cao chất ngất

Thảo luận cho bài: "Mất"