Mắt

Tác giả:

Tà gió phẩy dài thu xanh ngắt
Nắng chớp tình oan mắt nghi can

Thảo luận cho bài: "Mắt"