Mắt cà phê đen

Tác giả:

Quán cà phê hè
Xanh nét mi che
Bóng xếch sợi me
Tóc tuổi học trò
Băng hát Diễm… trưa
Tên những mưa xưa
Kính vá đồng tiền
Chùa Hà quên… quen
Mắt cà phê đen
Nguồn: Lê Đạt, Bóng chữ, NXB Hội nhà văn, 1994

Thảo luận cho bài: "Mắt cà phê đen"