Mắt Cỡ Gì

Tác giả:

Mắt cỡ gì mà không chịu lẹ giùm !
Cái mặt sáng láng mà làm dáng làm duyên
Cái mặt chuối chiên mà làm duyên làm dáng
Cái mặt bánh trán mà làm dáng làm duyên …
Cái mặt bí xị xin chạy ra đi !

Thảo luận cho bài: "Mắt Cỡ Gì"