Mắt Đáp Cầu

Tác giả:

Đương nắng
đường rùng lạnh
Mi rừng em gió lùa
Hay nỗi tím mùa xưa
Bằng lăng động
bước hoa cà
em vào tuổi
Chớp đầu sông
con dông tím giải nồng
Mây bồng bầy mơ trắng rỉa lông
Màu kỷ niệm
mắt Đáp Cầu
đuổi bướm

Thảo luận cho bài: "Mắt Đáp Cầu"