Mất hai hào

Tác giả:

Gặp ván bài đen đã chẳng ù
Nào ngờ lại gặp chú phi lu!
Bỡn thì xin trả ngay cho tớ
Chẳng trả thì xơi cái tử cù.

Nguồn: Thơ văn Trần Tế Xương, tr. 58, NXB Văn Học, 2010

Thảo luận cho bài: "Mất hai hào"