Mắt Lý Công Uẩn

Tác giả:

Mắt chứa thời gian, chứa không gian
Nhìn trước nghìn năm mắt địa bàn
Vạn dặm phù sa bồi lịch sử
Dời đô, đất nước đã sang trang
Nguồn: Huy Cận toàn tập (tập 1), NXB Văn học, 2011

Thảo luận cho bài: "Mắt Lý Công Uẩn"