Mặt trời đỏ

Tác giả:

Đan quế nhất tùng, mai nhất tùng,
Bán viên hồng nhật, mãn viên phong.
Giác lai vấn bộc miên đa thiểu,
Tằng hữu cao ngâm xuất mộng trung.

Dịch nghĩa

Quế đỏ một bụi, mai một bụi,
Nắng hồng nửa vườn, gió đầy vườn.
Tỉnh dậy hỏi tiểu đồng (rằng ta đã) ngủ nhiều hay ít,
(Mà sao) trong mộng đã từng có khúc ca ngâm?
Nguồn: Nét bút thần, Tân Việt xuất bản, Hà Nội, 1944

Thảo luận cho bài: "Mặt trời đỏ"