Mặt Trời Và Loài Ếch

Tác giả:

Vua ngược ác một hôm lấy vợ,
Cả bàn dân mừng rỡ yến diên
Duy Ê-dốp bảo là điên,
Ô hay ! Lũ ngốc tự nhiên mừng xằng !
Bèn đem chuyện kể rằng khi trước,
Vua Thái-dương muốn rước dâu về.
Chuôm ao ếch nhái sợ mê,
Inh tai chẳng chuộc, trong khe dưới ngòi :
– Than ôi ! Nếu mặt trời sinh đẻ,
Ếch nhái ta hồ dễ ở yên,
Một trời đã nóng như điên,
Ví bằng nửa tá bể liền cạn khô.
Cá và ếch sẽ vô đâu ở ?
Cói với lau biết ở nơi nao ?
Loài ta biết tính thế nào ?
Nước-nôi khô ráo, sống sao phen này ?
Lời nói phải mà hay đáo để !
Ếch khôn ngoan người dễ đã tày.

Thảo luận cho bài: "Mặt Trời Và Loài Ếch"