Mặt Trời

Tác giả:

Ngoi lên,
Vằn vện sương mù
Đêm mất chỗ trú, chạy dài
Rực rỡ hào quang thắp cháy lưng đồi
Nền Đông chói lòa, chân lý tỏ mọi sinh linh.

Chìm xuống,
Mây buông kín rèm
Ngày bị thu hẹp, co ro
Hào quang lịm chết nơi xó chân trời
Vùng Tây rực đỏ, chân lý tôi cõi nhân gian.
110100

Thảo luận cho bài: "Mặt Trời"