Mậu Thìn lạp nguyệt hối nhật tảo khởi hàn tác

Tác giả:

Chu kỳ phùng hối nhật,
Đãi đán toạ tàn canh.
Tuế tốt nhân hà dĩ,
Xuân lai hàn hựu sinh.
Tư lường thiên địa ý,
Chuyển trắc cổ kim tình.
Chức chức hà vi giả,
Tư thần bất thất minh.

Dịch nghĩa

Qua một vòng năm gặp ngày cuối tháng Chạp
Chờ sáng, ngồi cho đến lúc tàn canh
Năm hết, còn con người lấy gì để so sánh
Mùa xuân đến, khí lạnh lại phát sinh
Suy nghĩ về cái ý của trời đất
Trằn trọc bởi tình đời xưa nay
Tiếng gà “cúc cu” làm gì nhỉ
Giữ việc báo sáng, không bao giờ quên gáy

Mậu Thìn là năm 1868.

Thảo luận cho bài: "Mậu Thìn lạp nguyệt hối nhật tảo khởi hàn tác"