Máy đo tự động

Tác giả:

Bánh sắt trong dây sắt chuyển đều;
Làn dây nghiến xuống mặt đường kêu.
Xe đi, nhả vết dài vô tận
Xương máu dài ra cũng bấy nhiêu
Tháng 9-1964

Nguồn: Ánh trăng đạo lý, Nha Tuyên uý Phật giáo xuất bản, 1966

Thảo luận cho bài: "Máy đo tự động"