Mấy khi gặp gỡ

Tác giả:

Trần thế nan phùng khai khẩu tiếu,
Khách giang hồ thường hợp thiểu ly đa.
Nay bắc nam xum họp một nhà,
Gồm đủ cả thắng cảnh, lương thời, thưởng tâm, lạc sự.
Hào trúc ai ty dư tuý hĩ,
Thê phong lãnh nguyệt dạ hà như?

Thú nguyệt hoa là nợ với cầm thư,
Cuộc thi tửu để riêng người phong nhã.
Quân bất kiến: hoa lạc, hoa khai xuân khứ dã,
Hay chơi cho lăn lóc đá kẻo hoài.
Kìa kìa hải giác thiên nhai.

 

Trần thế nan phùng khai khẩu tiếu
Lấy từ bài “Cửu nhật Tề sơn đăng cao” của Đỗ Mục: “Trần thế nan phùng khai khẩu tiếu, Cúc hoa tu tháp mãn đầu quy” 塵世難逢開口笑,菊花須插滿頭歸 (Đời người khó gặp được lúc hé miệng cười, Hoa cúc nên giắt đầy đầu đem về).

“Văn đàn bảo giám” chép tiêu đề bài này là “Cuộc thi tửu”.

Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập – tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

Thảo luận cho bài: "Mấy khi gặp gỡ"