Mấy Lần Gặp Nhau

Tác giả:

Trần Thương Bá


Mùa xuân tuyết tan
Em qua suối nhỏ
Hoa tròn gót chân
Em qua suối nhỏ
Hoa tràn gót chân
Ngồi chơi hứng giọt sương ngân
Bên bờ đá cũ mấy lần gặp nhau
Ngồi chơi hứng giọt sương ngân
Bên bờ đá cũ mấy lần gặp nhau
Mấy lần gặp nhau
Mùa xuân tuyết tan
Em qua suối nhỏ
Hoa tràn gót chân
Em qua suối nhỏ
Hoa tràn gót chân 

 

Thảo luận cho bài: "Mấy Lần Gặp Nhau"