Mây núi, trăng núi (Phỏng theo thơ nhà sư Vô Dĩ cùng nàng Hàn Than ngâm vịnh cảnh núi Lệ Kỳ)

Tác giả:

Ẩn ẩn lâm sao quýnh,
Liên không hạo khí phù.
Hàm sơn ngân kính khuyết,
Cách vụ ngọc bồn thu.
Ảnh lạc tùng quan tĩnh,
Lương hồi trúc viện u.
Thanh quang tùy xứ hữu,
Hà tất thượng Nam lâu.

 

Dịch nghĩa

Lờ mờ cây rừng xa thẳm
Khí hùng tráng toả đầy trời
Ngậm núi gương bạc khuyết
Cách mù chậu ngọc mờ
Bóng chiều xế, cửa thông vắng vẻ
Khí mát về, nhà trúc thâm u
Vẻ trong sáng nơi nào cũng có
Cần gì phải lên lầu Nam

Thảo luận cho bài: "Mây núi, trăng núi (Phỏng theo thơ nhà sư Vô Dĩ cùng nàng Hàn Than ngâm vịnh cảnh núi Lệ Kỳ)"