May sau

Tác giả:

…dù có bao giờ
Nguyễn Du

Đôi câu thơ may
Vương gấu áo em
Hồn cỏ may lưu lạc

Rệ ngày
mây kiếp bạc
tóc lau lay.

Thảo luận cho bài: "May sau"