Mây Tần

Tác giả:

Nào phải mây Tần, mây mới trắng

Thuyền ai? Thục tướng quá Giang Đông!
Hồn quê một mảnh trời xanh ngắt
Ta chửa xa nhà, đã cố hương!

Thảo luận cho bài: "Mây Tần"