Mây và bông

Tác giả:

Trên trời mây trắng như bông
Ở dưới cánh đồng bông trắng như mây
Có cô má đỏ hây hây
Đội bông như thể đội mây về làng.

Thảo luận cho bài: "Mây và bông"