Mê Cung

Tác giả:

chép lại tặng Hoàng Định Nam

Ta tráng sĩ nghìn thu vai kiếm rỉ
Phiêu lãng hề ngựa cổ máu vàng chân
Sông Dịch lạnh ngửa môi cười cố lí
Vỗ gươm hề thành quách đã trăm năm

Còn lại gì hề chiến bào bụi rũ
Vẫn ung dung tròng mắt lạnh nghìn trùng
Mưa giang hồ hề ngửa môi uống cạn
Ôm đất trời hề dựng lại mê cung

Vũ Đình Trường
(khoảng năm 1970)

Thảo luận cho bài: "Mê Cung"