Mẹ gà con vịt

Tác giả:

Đàn con thèm nước chạy Đông Đoài,
Mẹ chúng quanh sân bới, bới hoài…
Đêm xuống về nằm chung một ổ,
Ao bèo cối thóc mộng chia hai.
(9/1/1969)

Thảo luận cho bài: "Mẹ gà con vịt"