Men trần

Tác giả:

Trăng sáng hay nước da em sáng
Thân neông sông sóng tuôn ngần
Vò nội phủ gốm men trần vân nắng
Có điều buồn
em chẳng trắng cho anh.

Thảo luận cho bài: "Men trần"