Mèo chuột

Tác giả:

Đổi một câu thơ sư tử lấy một bầy mèo
Đổi một câu thơ vồ sao, vồ các giải Ngân hà lấy nghìn câu bắt chuột
Chả là sư tử ở đây, ngoài phố, trong nhà không ai gặp
Sao chả dùng được việc gì, còn chuột thì là thời cuộc
1987
Rút từ tập nháp Cầm tay, tập 3

Nguồn: Chế Lan Viên toàn tập, Nxb Văn học, 2002 (Vũ Thị Thường sưu tầm, biên soạn)

Thảo luận cho bài: "Mèo chuột"