Mí thích…

Tác giả:

Chưa già mà đã có râu
Cái con dế, suốt đêm thâu hát gì
Không chân con rắn vẫn đi
Con sên thích múa, con ve thích gào
Con chim thích đậu cành cao
Con tàu biết gọi khi vào sân ga
Con đường thì lại thích xa
Con sông thích chảy, con phà thích sang
Mí thì Mí thích yêu thương:
Con chim, con dế, con đường, con sông…

Nguồn: Xuân Quỳnh, Bầu trời và quả trứng, Nxb Kim Đồng, 1982

Thảo luận cho bài: "Mí thích…"