Michaux

Tác giả:

Tôi là người của lần đầu
M

Đầu địa cực
mộng xách tay ảo xứ
Cao Biền lò nguyên sinh chữ thành nhân
Tôn giáo trắng nguyện đường tân băng đảo
Kinh bịa lời
chim đổi đạo cầu xuân.
Michaux: Một trong những nhà thơ lớn nhất thế kỷ XX, người Pháp gốc Bỉ.

Thảo luận cho bài: "Michaux"