Mìn nổ

Tác giả:

Lửa chiến lịm rồi
A9 em mìn nổ
Mộng tan tình
lòng độ mấy thương binh.

Thảo luận cho bài: "Mìn nổ"