Mở bút ghi điềm

Tác giả:

Tin xuân gà gáy rách trời đêm
Tuổi nửa trăm vừa nửa chục thêm.
Đủ thấy điềm lành hai nửa nước
Một nhà trong ấm với ngoài êm.
(Tết Kỷ Dậu)

Thảo luận cho bài: "Mở bút ghi điềm"