Mộ Đỗ Thiếu Lăng ở Lỗi Dương kỳ 2

Tác giả:

Mỗi độc nho quan đa ngộ thân,
Thiên niên nhất khốc Ðỗ Lăng nhân.
Văn chương quang diệm thành hà dụng,
Nam nữ thân ngâm bất khả văn.
Cộng tiển thi danh sư bách thế,
Ðộc bi dị vực ký cô phần.
Biên chu giang thượng đa thu tứ,
Trướng vọng Lỗi Dương nhật mộ vân.

Thảo luận cho bài: "Mộ Đỗ Thiếu Lăng ở Lỗi Dương kỳ 2"