Mồ hôi đón ngõ

Tác giả:

Đôi luống thời gian
Ai ải mùi đời
Hì hục câu thơ
Gieo chỗ không người

Tấm chăn ngôn từ
Dày sao không ấm
Thi nhân dậy chưa
Gà đang chuyển sớm.
1-1996

Nguồn: Thương lượng với thời gian, NXB Hội nhà văn, 2005

Thảo luận cho bài: "Mồ hôi đón ngõ"