Mỏi Chân Rồi ( Đếm Cây Số )

Tác giả:

Một cây số đi chân rồi, đường còn xa lắm không?

Một cây số đi chân rồi, tội nghiệp quá đôi giầy.
1, 2

Hai cây số đi chân rồi, đường còn xa lắm không?
Hai cây số đi chân rồi, tội nghiệp quá đôi giầy.
1, 2, 3

Ba cây số đi chân rồi, đường còn xa lắm không?
Ba cây số đi chân rồi, tội nghiệp quá đôi giầy.
1, 2, 3, 4

Bốn cây số đi chân rồi, đường còn xa lắm không?
Bốn cây số đi chân rồi, tội nghiệp quá đôi giầy.
1, 2, 3, 4, 5

Năm cây số đi chân rồi, đường còn xa lắm không?
Năm cây số đi chân rồi, tội nghiệp quá đôi giầy.
1, 2, 3, 4, 5, 6

Sáu cây số đi chân rồi, đường còn xa lắm không?
Sáu cây số đi chân rồi, tội nghiệp quá đôi giầy.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Bảy cây số đi chân rồi, đường còn xa lắm không?
Bảy cây số đi chân rồi, tội nghiệp quá đôi giầy.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Tám cây số đi chân rồi, đường còn xa lắm không?
Tám cây số đi chân rồi, tội nghiệp quá đôi giầy.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Chín cây số đi chân rồi, đường còn xa lắm không?
Chín cây số đi chân rồi, tội nghiệp quá đôi giầy.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Mười cây số đi chân rồi, đường còn xa lắm không?
Mười cây số đi chân rồi, tội nghiệp quá đôi giầy.

 

Thảo luận cho bài: "Mỏi Chân Rồi ( Đếm Cây Số )"